Stanowiska i opinie KNL

W niniejszym załączniku przedstawione jest stanowisko Prezydium KNL dotyczące głosowania, zarządzonego w dniu 19 maja 2015 r. w sprawie struktury komitetów naukowych Wydziału II PAN (pobierz).

W związku z toczącą się dyskusją na temat nowej struktury komitetów naukowych Wydziału II PAN (załącznik), Komitet Nauk Leśnych PAN skierował na ręce Dziekana Wydziału II PAN, Pana prof. Leszka Kaczmarka pismo, przedstawiające stanowisko KNL w tej sprawie (załącznik).

Komitet Nauk Leśnych PAN wystosował do prof. Stefana Malepszego, przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II PAN oraz prof. Mirosławy Marody, wiceprezesa PAN i prof. Jerzego Duszyńskiego, p.o. dziekana Wydziału II PAN pismo stanowiące protest przeciwko planom połączenia Komitetu Nauk Leśnych i Komitetu Technologii Drewna PAN. Treść pisma (pobierz).

Komitet Nauk Leśnych PAN, po konsultacjach z przedstawicielami wydziałów leśnych, wsparł ich starania o nowelizację ustawy o lasach w kontekście działania Leśnych Zakładów Doświadczalnych. W wyniku uwłaszczenia się publicznych uczelni status LZD uległ zmianie, co niekiedy uniemożliwia im wypełnianie ich misji. W obowiązujących przepisach brakuje zapisów jednoznacznie regulujących nadzór nad lasami i gospodarką leśną. Stosowne pismo, zawierające apel o dokonanie zmian ustawodawczych wraz z propozycjami zmian konkretnych zapisów ustawy o lasach zostało przesłane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Środowiska oraz do Przewodniczących sejmowych komisji: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Treść pisma w załączniku.

Stanowisko KNL PAN dot. zmian w postępowaniach habilitacyjnych:
 
     Komitet Nauk Leśnych PAN w pełni popiera inicjatywę Komitetu Automatyki i Robotyki PAN w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w postępowaniach habilitacyjnych (POBIERZ TUTAJ).
     Doceniając rolę zewnętrznych członków Komisji w procesie habilitacyjnym, należy wzmocnić pozycję i rolę Rad Naukowych i Wydziałów Uczelni, które obecnie są praktycznie ubezwłasnowolnione, ponieważ decyzje dotyczące habilitacji de facto podejmuje Komisja. Sposób formułowania składu Komisji powinien być zmieniony, bowiem obecna sytuacja, w której większość stanowią osoby delegowane przez CK jest nie do przyjęcia. Konieczne jest zgodne postępowanie w tym zakresie, z zapisami ustawowymi o roli Rad Naukowych - odpowiedzialnych za całość postępowań habilitacyjnych.
     Komitet Nauk Leśnych uważa, że należy przywrócić Radom Naukowym i Wydziałom Uczelni wpływ na cały proces postępowania habilitacyjnego, a habilitantom - przez wprowadzenie odpowiedniego zapisu, konieczność zaprezentowania swojego potencjału naukowego i zalet osobowych.