Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk są samorządną, współpracującą z wydziałami PAN, ogólnokrajową reprezentacją poszczególnych dyscyplin naukowych oraz międzydyscyplinarnych problemów naukowych, służącą integrowaniu uczonych całego kraju. W skład komitetów naukowych wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk i instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Z racji ich składów, grupujących wybitnych przedstawicieli całego środowiska naukowego, komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk stanowią najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej.

Komitet Nauk Leśnych PAN został powołany w 1956 r. i zajmuje się całokształtem problematyki nauk leśnych z uwzględnieniem wielostronnych funkcji lasu oraz (wspólnie z Instytutem Badawczym Leśnictwa) wydaje angielskojęzyczny kwartalnik "Folia Forestalia Polonica”, który jest indeksowany przez Copernicus oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet pełni także funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO). Przewodniczący - prof. dr hab. Władysław CHAŁUPKA - Instytut Dendrologii PAN, Kórnik